odvodnjavanje meteornih voda

Odvodnjavanje je nujno treba urediti

Odvodnjavanje je treba urediti prav povsod. Težave z meteorno vodo se namreč največkrat pojavijo tam, kjer za to ni ustrezno poskrbljeno. Zato je primerna ureditev, ki vključuje vgradnjo ustrezno dimenzioniranega sistema za meteorno vodo, enostavno nujna. Nanjo je dobro misliti že v fazi projektiranja nekega objekta oziroma pri njegovi prenovi oziroma pri načrtovanju zunanje ureditve njegove okolice.

proizvodi za odvodnjavanje

Zunanja ureditev okolice mora vključevati tudi odvodnjavanje

Pri zunanji ureditvi okolice je treba misliti na sto in eno stvar. V resnici pa moramo še pred razmislekom o najlepši zasaditvi, o tem, kje bomo posedali v senci in kje bo tekla vrtna potka, narediti tudi načrt za odvodnjavanje. Če namreč za meteorno vodo ni poskrbljeno, ta zna v prihodnosti povzročati težave. Zaradi nje lahko na vašem vrtu oziroma nasploh v okolici hiše nastane škoda, prav tako pa meteorna voda lahko poškoduje tudi hišo samo. Nujno je torej že pri zunanji ureditvi okolice misliti tudi na to ter ustrezno načrtovati sistem, ki bo meteorno vodo odvedel stran od hiše oziroma na temu primerno mesto.

Izbrati je treba dovolj zmogljiv sistem za meteorno vodo

Ko načrtujemo odvodnjavanje, pa ni dovolj le, da v okolico hiše vgradimo sistem za meteorno vodo v ta namen, temveč mora biti takšen sistem tudi dovolj zmogljiv. Njegova naloga je namreč, da je zmožen odvesti prav vso meteorno vodo in da je pri tem dovolj hiter in učinkovit tudi pri večji količini padavin oziroma vode, ki se steka vanj. Pri tem je možno izbirati med:

  • točkovnimi sistemi, kjer se vsa voda steka v eno točko – v jašek, preko katerega nato odteče v zemljo,
  • linijskimi sistemi, pri katerih se voda steka vzdolž celotne linije kanalet, nato pa preko njih odteče na mesto, kjer lahko odteče oziroma ponikne v zemljo.

Ker se pri kanaletah voda zbira vzdolž celotnega sistema, linijski sistemi lažje poskrbijo za hitrejši odtok večjih količin meteorne vode. Zaradi tega se je nanje moč zanesti tudi ob največjih deževjih oziroma takrat, ko je padavin resnično veliko. Vsa meteorna voda bo namreč po njih zanesljivo odtekla v najkrajšem možnem času in brez zastajanja. Za to, da ne bo prišlo do zastajanja vode, skrbijo tudi rešetke, ki so nameščene na takšen linijski sistem oziroma na kanalete.

Skozi odprtine rešetk odpadni material, ki ga voda nese s seboj, ne more preiti v telo kanalete, zaradi česar se ne nabira v njej in tako sistem deluje nemoteno ter se ne zamaši. To pomeni, da je pretok vode v takšnem sistemu odličen, vsekakor pa mora imeti izbrana kanaleta dovolj veliko kapaciteto. Njene dimenzije oziroma kapaciteta namreč vplivajo tudi na to, koliko vode bo v določenem času z njo mogoče odvesti. Kapaciteta kanalete tako vpliva na to, kako učinkovit bo sistem za odvodnjavanje in kako dobro se bo obnesel v praksi.

Ravno zaradi tega je takšen sistem vedno treba načrtovati glede na najtežje oziroma najbolj zahtevne scenarije, ki na srečo sicer niso pogost, a žal lahko pride tudi do tega: torej za primere, ko v kratkem času pade resnično velika količina padavin in ko je meteorne vode toliko, da jo je težko odvesti. Sistem za meteorno vodo mora biti torej kos tudi takšnim scenarijem, saj vas bo v takšnih primerih tako zaščitil pred najhujšim – zastajanjem vode na vaši parceli in poplavljanjem. Zato izberite čim boljši in čim bolj zmogljiv sistem, saj vam ta tako nudil veliko boljšo zaščito pred meteorno vodo.